středa 8. března 2017

8 511965 km2

8 511965 km2, 112,24 mil. obyv., Bra-zilců (z toho 65 % bělochů, 21 % mes-ticú a mulatů, 14% černochů a Indiánů), většina věřících jsou náb. římkat. Úřední jaz. portugalština, hl.m. Bra-sília. - Největší jihoamer. stát, zaujímá pol. kontinentu. Základem geol. stavby je brazilský štít s rozsáhlými tabulemi s výraznými zlomy v ml. usazeninách. Okraje štítu jsou vyzdviženy jako Brazilská a Guayanská vysočina; mezi nimi se rozkládá Ama-zonská nížina. B. má veliké nerostné bohatství. Nejvyšší h. je Pico da Neb-lina, 3014 m n.m. v Guayanské vysočině, Brazilská vysočina dosahuje 2890 m n.m. Povodí Amazonky s hustou ř. sítí zaujímá nížina s trop. vždyzelenými pralesy. K. jejímu povodí patří téměř 60 % území. Jz. část B. odvodňují Paraná a Uruguay, vých. část Sáo Francisco. Většina B. má vlhké trop. podnebí; na SZ s roč. srážkami 2000 -3000 ram, na V vlivem suchého jv. pasátu 1500 až 2000 mm, jen na pobřeží 3000 mm.

M. Feraoun

M. Feraoun, 1913-1962. M. Haddad, *1927). Po 1962 nastalo nové období liter, osvobozeného Alžírská, alžírská národně osvobozenecká válka 1954 -62, boj za nezávislost alžírského lidu vedený FNO; povstání vypuklo 1.11. 1954 a získalo širokou podporu. 1957 se půlmiliónové fr. armádě podařilo zatlačit pravidelné jednotky FNO za hranice (Tunisko, Maroko), v zemi však pokračovala partyzánská válka. 1960 - 62 proběhla řada jednání, která vyústila v Evianské dohody. Po referendu 1962 vyhlášena Alžírská dem. lid. republika.

úterý 7. března 2017

Auhaltsko

Auhaltsko, hist. území po obou stranách Labe v NDR a NSR s centrem v Desavě; sjednoceno Askánci ve 13.st. jako knížectví, od 1806 vévodství, 1866 —1918 formální svrchovanost pod voj. ochranou Pruska, anharmoaické kmity viz kmity. anhydridy[řec.],chem. slouč. vznikající odnětím jedné nebo více molek. vody anorg. nebo org. kys.; napr. acetan-hydrid (a. kys. octové).

Nismu

nismu, pronikavý kritik kř. náb., zejm. kř. antropocentrismu a hl. dogmat. Obsah Celsova spisu je znám z polemiky, kterou s ním vedl kř. myslitel Origenes.

Bombaj

Bombaj, Mumbaí - hl.m. členského státu Maháráštra v Indii. 5,97 mil. obyv. Přední hosp. středisko Indie s prům. text., pap.,chem., potr., zeněd. a dop. stroj, a se zpracováním ropy. Hl. ind. přístav. Dop. křižovatka. Největší ind. film. ateliéry. Věd. výzk. ústavy, akademie. Univ. (zal. 1857). Hist. památky, zvi. na dobu koloniální; moderní výstavba.

Alvarado Pedro de

Alvarado Pedro de, asi 1485-1541 (zabit ve válce s Indiány), špan. con-quistador. Účastnil se dobývání Mexika (1519 — 21); 1523 — 27 vedl výpravu do Guatemaly a Salvadoru: 1530 — 34 guvernér Guatemaly.

Calbe

Calbe [ka-}, m. v NDR v kraji Magdeburk na Sále, 16 000 obyv. Prům. text., chem., energetiky, el.tech. Zelinářství.

Casanova

Casanova [Ica-nó-] Giovanni Giacomo, 1725 — 1798, it. dobrodruh, autor fr. Paméti, barvitého obrazu rokokové Evropy. Poslední léta života byl knihovníkem ve službách hraběte Vald-štejna v Duchcově.

pondělí 6. března 2017

Diskuse

diskuse [dy-se, lat.], rozprava, rozhovor, výměna názorů, diskvalifikace [dy-, lat.], zbavení kvalifikace, způsobilosti k něčemu; ve sportu a) vyloučení ze soutěže (závodu) v jejím průběhu pro porušení pravidel;

Boise

Boise [bojsi], hl.m. členského státu Idaho v USA, 75 000 obyv. Prům. stroj., potr., dřevozpracující. B. zal. 1863.

Bizam

bizam [řec. < semit ], kožka ondatry, Ondatra zibethica. Užívá se na podšívky do pánských a dámských kožichů.

Bráila

Bráila [brej-] 1. přístavní m. ve vých. Rumunsku, středisko stejnojmenného judepi na Dunaji, 169 600 obyv. Dop. středisko, prům. loďařský, stroj., chem., potr., stav. hmot, pap.;2. jude( ve vých. Rumunsku na dolním Dunaji, 4724 km2, 378 200 obyv., adm. středisko Bráila. Prům. stroj., pap., potr., energetiky.

Demokratismos

demokratismos [-tyz-, řec.], snaha po uplatňováni dem. zásad ve veř. životě a v řízení státu. Má třídně vyhraněný charakter: d. buržoazni je omezen obj. zájmem buržoazie na zachování kapitalismu; teprve d. socialistický, zal. na spol. vlastnictví výr. prostředků, umožňuje fakticky vládu licu. „demokratizace kapitálu**, burž. teorie, která tvrdí, že s růstem akciových spol. dochází k rozšířeni počtu vlastníků akcií mezi širokými vrstvami obyv..

Duncanová

Duncanová [danke-] Isadora. 1878 až 1927. amer. tanečnice irského pův., zakl. novodobých tanečnich směrů. Zavrhla klas. balet a inspirovala se starořec. tancem. Zal. taneční studia v Německu, Francii, USA u SSSR.

neděle 5. března 2017

Dřevojánek Zdeněk

Dřevojánek Zdeněk, 1924 —1976, č. herec: člen Státního divadla v Ostravě od 1962. Z.um. (1975). dřevokaz, Trypodendron — rod brouků z čeledi kůrovcovitých. D. čárkovaný, Trypodendron lineatum, hlodá ve dřevě jedle, smrku a borovice. Škůdce, dřevokazné houby, houby, jejichž podhoubí vylučuje enzymy rozkládající dřevo. Některé d. h. rozkládají pouze celulózu; postižené dřevo většinou tmavne a praská (destruktivní hniloba dřeva). V lidských obydlích nejvíce škodí dřevomorka domácí, Serpula lacrymam. Jiné druhy rozkládají celulózu i lignin; postižené dřevo bledne a bělá. V lesích a skladech dřeva škodí nelupenaté houby, např. choroše, dřevomorka, Serpula — rod stopko-výtrusých nelupenatých hub. Dřevní houby. D. domácí, Serpula lacrymans,

Disociace

disociace [dy-, lat.], rozštěpení složité molek. na dvě nebo více molek. jednodušších, at. skupin nebo atomů účinkem energie. Termická d. nastává vlivem tepla. K elektrolytické d. dochází při rozpouštění elektrolytů v rozpouštědle (vodě). Mírou velikosti d. je disociační stupeň (poměr počtu disociovaných molek. k počtu všech molekul).

Abbás I. Veliký

Abbás I. Veliký, 1557 — 1629, perský šáh od 1587, nejvýzn. safíjovský vládce. Prosadil centralizaci omezením moci tureckých chánů, podporoval perskou byrokracii, přenesl hl.m. do Isfahánu. Jeho vláda byla rozkvětem um. a arch. Íránu.

Bušidó

bušidó [jap.j, cesta bojovníku — morální kodex jap. voj. šlechty propracovaný v 18.st. na zákl. konfuciánské etiky. Zavazoval k slepé poslušnosti feud. pánovi, sebeobětování a zdůvodňoval nadřazenost samurajů nad neurozenými. V hl. rysech b. převzato do jap. imper. armády. V.t. samuraj.

Caprivi

Caprivi [kapři-] Leo hrabě ven, 1831 až 1899, něm. gen. a politá; jako řišský kancléř a min. zahr. 1890—94 obnovil Trojspolek a připravoval preventivní válku proti Rusku, captatio benevoleatiae [kaptácijó -cijé, lat.], honba za přízní; řečnicky obrat, jímž má být získána pozornou posluchačů.

Baia Maře

Baia Maře [baja], m. v sz. Rumunsku, středisko judefu Maramure$, 93 400 obyv. Prům. těžební (rudy zinku, olova, mědi, zlata, stříbra), hutní, chem., důlního stroj.; dop. křižovatka. Zbytky středověkého opevnění, baie [be, fr.], fr. záliv.

sobota 4. března 2017

Adamáwa

Adamáwa, území ve stř. Kamerunu;

Bruck an der Mur

Bruck an der Mur [bruk múr], Č. Most nad Murou — m. ve stř. Rakousku ve Štýrsku, 16 400 obyv. Prům. hutni (železo, měd), dřevozpracující, pap. — Zal. kolem 1263 Přemyslem II. Otakarem.

Brachy kefalie

brachy kefalie [řec] viz krátkolebost.

Ciolkovského číslo

Ciolkovského číslo [cjo-], fyz. zn. C; C = (m0 — m) v průběhu telofáze.

Aditfra

aditfra [adytý-, lat.], přísady — látky přidávané v nízké koncentraci do výrobku ke zlepšení nebo upravení jeho vlastností; I. chem. technol. se a. přidávají např. do motorového benzínu (actidetonátor) a motorové nafty (iniciátor), mazacích olejů (antioxidanty) a topných olejů i asfaltů; 2. potr. zlepšují a. např. údržnost, uchováni nutriční a biol. hodnoty, smyslové vkstnosti potravin. Účinkuji např. fyakálně (barviva, kypřidla), chem. a bioch. (antioxidanty, mikrocidni látky), fyziol. (vitaminy, minerální sdi).

Detva

Detva, m. ve Stredosl. kr., okr. Zvolen, 14 249 obyv. Prům. stroj. (Pod-polianské strojáme — autojeřáby, stav. stroje), tradiční výr. pastýřských píšťal. Národopisná lokalita.

pátek 3. března 2017

Dibenzoylperoxid

dibenzoylperoxid [dy-, řec. + arab. + lat.], bílá kryst. explozivní látka. Používá se např. jako iniciátor radikálových reakcí v org. chemii.

Cejp Ladislav

Cejp Ladislav, 1910—1959, č. anglista, prof. univ. v Olomouci. Autor studií o st. i novější angl. literatuře.

Brassens

Brassens [-san] Georges, *1921, fr. básník-zpěvák. představitel poetické písně.

1 -2 km

1 -2 km, sahá do výše i přes 10 km. cumulus [ku-, lat.], kupa — zn. Cu, oblak se svislým vývojem ve tvaru osamocených kup (podoba květáku); od téměř plochých počátečních kup k vyvinutým věžovitým útvarům s ostrou strukturou jednotlivých oblin ve

Bekabad

Bekabad, do 1964 Begovat — m. v SSS R v Uzbecké SSR v Taškentské oblasti, na Syrdarje, 63 000 obyv. Prům. hut., stav. hmot. Farchadská hydroelek-trárna.

čtvrtek 2. března 2017

Cvirka Petras

Cvirka Petras, 1909-1947. litevský sov. prozaik, reál. povídkář a romanopisec s lyrickými sklony. 1945 — 47 předseda Svazu sov. litevských spisovatelů. Hl. díla: romány Osudy dobrodruha Franka Crooka, satira na zbohatlého navrátilce z Ameriky, a Země živitelka, drsný obraz litevské vesnice po l.svét. válce.

Armáda spásy

Armáda spásy, náb. společnost, zal.

Burian Jiří

Burian Jiří, *1921, č. polit, činitel; 1963—67 min. zeměd. a lesního hosp., 1967—69 člen komise ÚV KSČ pro otázky zeměd.; 1969 — 71 předseda výboru pro zeměd. a výživu Sněmovny lidu FS. Od 1971 předseda Středek:. KNV. Ř.V.ú. (1973).

Antikorozní povlaky

antikorozní povlaky [-ty-, řec. + lat.], povlaky, jimiž se chrání výrobky a zařízení proti korozi.

Apertace

apertace [podle fr. bakteriologa N.

Camper

Camper [kampr] Pieter, 1722 — 1789, niz. anatom, antropolog a přírodovědec. Zavedl do antr. měřeni lícního úhlu (Camperův úhel) jako metodu hodnocení plemenných rozdílů profilu obličeje.

středa 1. března 2017

Bonaventura

Bonaventura [-tú-], 1221 — 1274, vl.jm. Giovanni Fidanza, it. filozof, teolog a mystik; gen. františkánského rádu, kardinál; hájil primát teologie před filoz. a vědami.

Broumovský výběžek

Broumovský výběžek, území v sv. Čechách, v Broumovské vrchovině, vybíhající do Polska. Uzavírá od SZ Kladskou kotlinu; odvodňuje jej Metuje a Stěnava.

Dezodorace

dezodorace [lat.], zbavení zápachu a příchuti; např. prům. d. tuků proháněním páry za tepla a za sníženého tlaku v uzavřených kotlích, d. vody filtrací přes aktivní uhlí nebo chemicky.

Dewsbury

Dewsbury [djúzberi], m. ve Velké Británii v sv. Anglii, 52 000 obyv. Středisko prům. vlnařského, dextran [lat.], polysacharid složený z glukosových zbytků vázaných glu-kosidovými vazbami. Vzniká z glukosy tzv. dextranovým kvašením, působením mikroorganismu Leuconostoc mesenteroides. Používá se jako náhrada krevní plazmy, dextrin [-in, lat.], směs hydrolytických produktů škrobu, vznikajících jeho pražením při teplotách do 200 °C. Slouží jako lepidlo a zvi. v text. prům. k výr. apretur.

Bunjakovskij

Bunjakovskij [-Ďa-] Viktor Ja kotle vič, 1804 — 1889, rus. matematik; člen petrohradské AV (1830). její prez. (1864 až 1889). Hl. práce v mat. analýze, teorii čísel a pravděpodobnosti; po něm nazvána tzv. Bunjakovského nerovnost.

Bulgan

Bulgan, m. v sev. Mongolsku ve stejnojmenném ajmaku, 9800 obyv. Prům. kožedělný, potravinářský.